REGULAMINY

Szkoły Języka Angielskiego English House

 

I. Zasady prowadzenia kursów


Szkoła prowadzi kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na różnych
poziomach zaawansowania.


1. Zapisy na kursy przeprowadzamy na podstawie testu wstępnego.
2. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po zakwalifikowaniu na odpowiedni
poziom i podpisaniu umowy.
3. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Harmonogram uwzględnia przerwy w
nauce zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz dodatkowe dni wolne wyznaczone przez szkołę.
4. Szkoła ma prawo do uzupełniania liczby słuchaczy w grupie zgodnie z ofertą kursu.
5. Z ważnych przyczyn, szkoła ma prawo zmienić lektora w czasie trwania kursu.
6. W przypadku choroby lektora wyznaczamy zastępstwo lub przeprowadzamy zajęcia
w innym terminie.
7. W razie nieobecności z ważnych powodów na 3 kolejnych zajęciach, słuchacze mogą
umawiać się ze swoim nauczycielem na 1 godzinę lekcyjną indywidualnych
konsultacji, jednorazowo w czasie trwania kursu.
8. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie za
zgodą lektora i Dyrektor do Spraw Nauczania.
9. Postępy słuchaczy są oceniane na podstawie testów bieżących, semestralnych i
rocznych. Słuchacz po zakończeniu kursu i zaliczeniu testu końcowego otrzymuje
świadectwo ukończenia kursu na określonym poziomie. Kontynuacja kursu na
kolejnym poziomie następuje po zaliczeniu testu końcowego i pozytywnej
rekomendacji lektora prowadzącego.
10. Warunkiem wydania świadectwa oraz kontynuacji nauki w kolejnym roku szkolnym
jest uregulowanie wszystkich opłat związanych z umową oraz zwrócenie wszystkich
materiałów wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
11. Kurs jest pod stałą opieką metodyczną Dyrektor do Spraw Nauczania, która odbywa
hospitacje u każdego z lektorów.
12. Szkoła przeprowadza okresowe ankiety, w których słuchacze mogą mogą wyrażać swoje

uwagi dotyczące przebiegu kursu.


II.  Obowiązki słuchacza i zasady uczestnictwa w zajęciach


1. Słuchacze przychodzą na zajęcia punktualnie i na czas trwania lekcji wyłączają
telefony komórkowe.
2. Słuchacze przynoszą na każde zajęcia podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zeszyt do
sporządzania notatek oraz przybory do pisania.
3. Słuchacze każdorazowo przygotowują się do zajęć odrabiając zadaną pracę domową.
4. Słuchacze przygotowują się do zapowiedzianych przez nauczyciela testów i
kartkówek. Obecność na zapowiedzianych testach jest obowiązkowa. W razie
nieobecności na teście Słuchacz ma obowiązek przystąpić do testu w terminie
uzgodnionym z sekretariatem szkoły.
5. Słuchacze wykonują polecenia nauczyciela, uważają na zajęciach, aktywnie w nich
uczestniczą i nie przeszkadzają w pracy innym członkom grupy.
6. Podczas zajęć słuchacze komunikują się w nauczanym języku.
7. W razie problemów ze zrozumieniem omawianych zagadnień, słuchacze powinni
poprosić nauczyciela o ich ponowne wytłumaczenie.
8. Słuchacze są zobowiązani do kulturalnego zachowania w stosunku do nauczyciela
oraz innych osób w grupie i do przestrzegania poleceń nauczyciela. Zachowania
sprzeczne z przyjętymi normami będą odnotowywane jako uwagi, a w przypadku
powtarzającej się niesubordynacji i niewłaściwego zachowania niepełnoletnich
uczniów, szkoła będzie kontaktować się z ich rodzicami.
9. Spożywanie napojów i jedzenia powinno odbywać się na przerwie.
10. Słuchaczom nie wolno opuszczać sali lekcyjnej przed zakończeniem zajęć bez
zezwolenia nauczyciela. Podczas przerw uczniowie zachowują się tak, aby nie
przeszkadzać w trwających w szkole zajęciach.
11. Rodzice będą informowani telefonicznie o każdych trzech kolejnych nieobecnościach
ucznia na zajęciach oraz o powtarzających się spóźnieniach.
12. Zwolnienie Słuchacza z części zaplanowanych zajęć odbywa się na podstawie
pisemnej lub telefonicznej informacji, przekazanej przez rodzica lub opiekuna do
sekretariatu szkoły przed rozpoczęciem zajęć.
13. W salach lekcyjnych, w których znajdują się maty/dywany, obowiązuje zmiana obuwia.
14. Niedozwolone jest samowolne korzystanie z wyposażenia sal lekcyjnych. Za szkody
wyrządzone przez niepełnoletnich uczniów odpowiedzialność ponoszą rodzice.
15. Ze względów bezpieczeństwa na terenie szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania
rowerów, wrotek, rolek, deskorolek i hulajnóg.
16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze
na zajęcia, jak również po zakończeniu zajęć.
18. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz
środków odurzających.

19. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz robienia zdjęć/filmików (dotyczy uczniów rodziców/opiekunów oraz osób odwiedzających).
20. W przypadku rażącego naruszenia powyższego regulaminu, szkoła ma prawo do
skreślenia słuchacza z listy uczestników.


Aktualizacja:  24.07.2024r