METODY

jak uczymy ?

Nauka odbywa się  w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów, a każdy uczeń  aktywnie uczestniczy w zajęciach,  dużo  mówi i szybko  rozwija praktyczne umiejętności. 


Młodsi uczniowie uczą się rozumienia ze słuchu i mówienia, a dopiero później poznają zasady  gramatyki. Kładziemy nacisk na tzw. „osłuchanie się z językiem”, dlatego na zajęciach korzystamy z multimediów – oglądamy ciekawe filmiki, śpiewamy piosenki.  

Ucząc młodsze dzieci, nie uczymy ich reguł gramatycznych, lecz wprowadzamy potrzebne struktury gramatyczne w  zrozumiałych  dla dzieci sytuacjach.

Dzięki temu nauka poprawnych konstrukcji odbywa się w sposób intuicyjny.

Starsi uczniowie poznają struktury gramatyczne na podstawie odpowiednio dobranych przykładów i kontekstów.


Stosujemy podejście komunikatywne.  Kładziemy nacisk na pracę w parach i grupach oraz na język mówiony i rozumienie ze słuchu.

Podczas lekcji stosujemy ćwiczenia z zastosowaniem tzw. luki informacyjnej, ćwiczenia z odgrywaniem roli (role-play), pracę w parach i w grupach, wymagające od uczniów współpracy. 


Zadania wykonywane na zajęciach uwzględniają wiek i możliwości uczniów  oraz są dobierane w taki sposób,

by rozwijali praktyczne umiejętności i używali języka obcego w sytuacjach, jakie mogą napotkać w życiu codziennym.


Urozmaicamy zajęcia, stosując gry językowe i zabawy z wykorzystaniem ruchu i elementów współzawodnictwa.  

Dzięki temu zajęcia nie są nudne, przebiegały w przyjaznej atmosferze oraz by  nauka była dla naszych uczniów  przyjemnym  doświadczeniem.


Rozwijamy umiejętność mówienia oraz poszerzamy zasób czynnego słownictwa stosując technikę storytelling, czyli opowiadania historii w języku angielskim.


Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów – stosujemy technikę CLIL ( Content and Language Integrated Learning) polegającą na tym,

że uczniowie poznają zagadnienia z zakresu nauki, sztuki, muzyki, poprzez język angielski.


Zachęcamy uczniów do czytania w języku angielskim. Nasza biblioteczka jest wyposażona w atrakcyjne książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na naszych półkach znajdziecie zarówno klasykę, jak i nowości. Organizujemy konkursy czytania z nagrodami dla dzieci i młodzieży.


Zajęcia prowadzimy w języku angielskim. Na początku nauki uczniowie poznają podstawowe zwroty służące do porozumiewania się w klasie,

a następnie stopniowo poszerzają zasób słownictwa i możliwości komunikacyjne.

Nowe zwroty i  słownictwo prezentujemy za pomocą mowy ciała, kart obrazkowych, oraz rozmaitych rekwizytów.

Od początku nauki motywujemy dzieci do  używania języka angielskiego w klasie i nagradzamy ich starania.

Ocena postępów  • Wszystkim naszym słuchaczom zapewniamy systematyczną ocenę postępów w nauce. 
  • Najmłodsi uczniowie nie są poddawani testom, otrzymują ocenę opisową na koniec kursu. Ewaluacja postępów dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest prowadzona w formie testów obrazkowych.
  • Dzieci potrafiące już pisać i czytać oraz młodzież i dorośli piszą test po zakończeniu  każdej zrealizowanej partii materiału,  a także krótkie sprawdziany na bieżąco oraz testy semestralne i roczne. Na  zakończenie semestru i roku szkolnego wszyscy uczniowie przystępują do egzaminu ustnego, którego celem jest ocena postępów w  wypowiadaniu się w języku angielskim.