POLITYKA

prywatności


INFORMACJE DLA KLIENTÓW  DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  


Informujemy, że: 


1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest English House Kielce Szkoła Języka Angielskiego, z siedzibą w Kielcach przy ul. Starowapiennikowej 37, 25-112 Kielce, tel. 41 361 51 74, email barwinek@enghouse.edu.pl, NIP 657-121-85-86 REGON  357071242, reprezentowana przez Joannę Pęczalską-Fijołek, zam. Niestachów 255c, 26-021 Daleszyce, zwana dalej Administratorem.


2.  Posiadamy Państwa dane osobowe, ponieważ podaliście je nam Państwo podczas podpisania umowy.
3.  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora* w szczególności:
w celu zawarcia i realizacji umowy (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy, podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy),
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze( wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu English House w celu 
 - przekazywania informacji dotyczących oferty kontynuacji nauki po wygaśnięciu umowy
 - dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń,
d)  w celu przeprowadzania wewnętrznych konkursów dla słuchaczy English House w czasie trwania umowy,
e)  w celach archiwizacyjnych, do prowadzenia ewidencji i archiwizacji przebiegu procesu nauczania i wyników osiąganych przez słuchaczy,
f)  na podstawie odrębnych zgód w celu rejestracji słuchaczy do udziału w zewnętrznych konkursach lub egzaminach,
g)  na podstawie odrębnych zgód w celu publikacji wizerunku osób, których dane osobowe dotyczą, w siedzibie oraz na stronach  internetowych  Administratora, w celach promocji działalności Administratora,
h)  na podstawie odrębnych zgód w celach marketingowych.
4.  Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy oraz czynności księgowo-podatkowych będą powierzone następującym instytucjom, w oparciu o umowę  powierzenia danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (udostępnianie systemów informatycznych), biura rachunkowo-podatkowe. 
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych English House  wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą udostępniane innym podmiotom, poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa,  instytucjami, których działalność związana jest z realizacją umowy i ewentualnym dochodzeniem roszczeń, takimi jak banki lub firmy windykacyjne, oraz instytucjom przeprowadzającym audyty w celu wydania certyfikatu jakości.
5. Okres, przez który dane będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do :
- dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących English House
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu przekazywania informacji dotyczących oferty kontynuacji nauki po wygaśnięciu umowy będą przechowywane  przez okres nie dłuższy niż dwa lata od wygaśnięcia ostatniej umowy.
Dane osobowe przechowywane w celach archiwizacji przebiegu procesu nauczania będą przechowywane nie dłużej niż sześć lat od zakończenia kursu, którego dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do momentu jej odwołania.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.    Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich.
8.   Posiada Pani/Pan prawo do:
a)  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b)  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
c)  przenoszenia danych,
d)  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e)  wniesienia skargi do organu nadzorczego; na dzień przekazania tej informacji jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa wymienione pkt a) – d) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres, email, telefon  podany na wstępie).
* Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).