REGULAMIN

zapisów online

§1.


1. Klientami Szkoły są  Słuchacze kursów i Płatnicy.

2. Słuchacz- uczestnik kursu.

3. Płatnik- osoba podpisująca umowę (W imieniu Słuchaczy niepełnoletnich umowę podpisuje rodzic / opiekun prawny).

4. Szkoła- Szkoła Języka Angielskiego English House Kielce, Starowapiennikowa 37, 25-122 Kielce. 

5. Strona internetowa Szkoły- http://enghouse.edu.pl/.


§2.


1. Przed dokonaniem zapisu, należy zapoznać się z ofertą kursów prezentowaną na stronie internetowej Szkoły.

2. Z zapisów online na kursy w Szkole mogą korzystać:

a.) Słuchacze kontynuujący naukę- Słuchacze po otrzymaniu rekomendacji przechodzą automatycznie do grup wyznaczonych w harmonogramie zajęć.

Chęć zmiany wyznaczonej grupy należy zgłosić do sekretariatu szkoły przed wypełnieniem formularza zapisu.

Rodzice uczniów, którzy nie otrzymali rekomendacji do przejścia na wyższy poziom,

zostaną powiadomieni o tym telefonicznie do dnia rozpoczęcia oferty. 

b.) Nowi Słuchacze- nowi Słuchacze przed dokonaniem zapisu na kurs przystępują do testu określającego poziom.

Następnie ustalają z sekretariatem szkoły termin zajęć (zależnie od  wolnych miejsc w grupach).


§3.


Do skorzystania z formularza zapisu online oraz podpisania umowy online niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.


§4.


1. W celu podpisania umowy Klient powinien poprawnie wypełnić i wysłać formularz zapisu online dostępny na stronie internetowej Szkoły,

podając aktualne dane osobowe i kontaktowe oraz wyrażając zgody i składając oświadczenia oznaczone w formularzu jako wymagane.

Wysłanie formularza jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Zapisów Online

oraz Regulaminów Szkoły dostępnych na stronie internetowej Szkoły.


2. Szkoła wyśle na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zapisu online dane dostępowe do dziennika elektronicznego,

w którym znajdzie się umowa. Dane dostępowe zostaną wysłane w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Szkołę zgłoszenia.

Umowa zostaje podpisana w momencie użycia przez Klienta w dzienniku elektronicznym przycisku “podpisz”.

Klient oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią umowy oraz przyjął do wiadomości wszystkie jej postanowienia.


3. Po użyciu przez Klienta przycisku “podpisz” kopia umowy wraz z informacją o akceptacji umowy przez Klienta

zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail Klienta podany wcześniej w formularzu zapisu online na stronie internetowej Szkoły.


4. Na życzenie Klienta sekretariat Szkoły przygotuje wydruk podpisanej umowy zawartej online. 


§5.


W Umowie Klient zostanie poinformowany, że:


Do umowy przypisano wybraną przez Klienta ofertę kursu.


Płatnik zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za kurs.


Płatnik może dokonać płatności w transzach według ustalonego harmonogramu wpłat, który stanowi integralną część umowy.


Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie Szkoły, bądź przelewem na konto:

mBank   64 1140 2004 0000 3502 7705 7253.


Zajęcia odwołane przez Szkołę są odpracowane w innym terminie, zajęcia opuszczone przez

Słuchacza nie powodują zmniejszenia opłaty za kurs.

Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności umówionych opłat za kurs,

ani do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności poszczególnych rat.


Odstąpienie od umowy może nastąpić w każdym momencie po podpisaniu Umowy.


Aby odstąpić od umowy należy zgłosić pisemną rezygnację z kursu.

Rezygnacja musi zawierać imię i nazwisko Płatnika, numer umowy, deklarację rezygnacji z kursu oraz datę złożenia rezygnacji.

Rezygnację należy zgłosić w sekretariacie Szkoły lub wysłać na e-mail Szkoły: barwinek@enghouse.edu.pl

(rezygnację na e-mail Szkoły przyjmujemy tylko z adresu e-mail powiązanego z umową Klienta).


Jeżeli Słuchacz zrezygnuje z kursu w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania zajęć w jego grupie,

Płatnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 35 zł za każdą przeprowadzoną godzinę lekcyjną.


W przypadku rezygnacji Słuchacza z kursu po upływie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć

Płatnik jest zobowiązany do uregulowania należności za część kursu wykorzystaną do daty złożenia pisemnej rezygnacji.


W przypadku rezygnacji Płatnik zobowiązuje się zwrócić otrzymane podręczniki

w stanie nienaruszonym lub wpłacić równowartość ich ceny w gotówce.


Płatność za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od momentu złożenia rezygnacji.


Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.


Szkoła ma prawo do uzupełnienia liczby osób na kursie, zgodnie z ofertą Szkoły i Regulaminem Szkoły.


Jeżeli liczba osób na kursie jest mniejsza niż wymieniona w ofercie,

Szkoła ma prawo zrezygnować z jego przeprowadzenia lub przerwać jego realizację.


Szkoła ma prawo do realizacji zajęć na kursie w formie lekcji online,

jeżeli będzie to konieczne ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne.


W przypadku rezygnacji Szkoły z przeprowadzenia kursu Płatnik ma prawo do zwrotu całej wpłaconej kwoty.


W przypadku przerwania kursu przez Szkołę po rozpoczęciu jego realizacji Płatnik

ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty, pomniejszonej o koszt wykorzystanych zajęć.


Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania się Regulaminem Szkoły

znajdującego się na Stronie Szkoły oraz do jego przestrzegania.


Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Słuchaczy przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.


Aktualizacja 15.07.2022